KOMPENSASJONSMIDLER TIL LOKALE VIRKSOMHETER SOM ER RAMMET AV SMITTEVERNTILTAK

22.03.2021

Foto: Jone Torkelsen

Alle lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak kan søke. Ordningen retter seg særlig mot virksomheter som har fått påbud om å holde helt eller delvis stengt, eller på andre måter er blitt pålagt begrensninger i sin næringsvirksomhet, og som har medført svikt i omsetning eller økte kostnader. Dette vil særlig gjelde reiseliv, arrangements- og serveringsnæringer, treningssentre, arrangements- og underholdningssteder, muséer, kinoer, men også enkelt virksomheter innen handel, virksomhet basert på mobilisering eller importert arbeidskraft, samt andre virksomheter som har møtt på særlige utfordringer. I tillegg kan det gis tilskudd til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv.


Hva kan det søkes om?
Økonomisk kompensasjon for å dekke kostnader eller tap som følge av nedstenging og smitteverntiltak. Eksempler på kostnader som det kan søkes kompensasjon for er (ikke uttømmende):
• Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner
• Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning
• Merkostnader som følge av smitteverntiltak
• Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans

Det kan også søkes om tilskudd for omsetningssvikt. Det forutsettes at virksomheten ikke blir kompensert via andre ordninger.

Det kan ikke søkes om midler til investering, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlig avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien).


Sjekk din kommune.
Søknad om midler gjøres ved å fylle ut elektronisk søknad via portalen regionalforvaltning.no.