Brev til Rogaland Fylkeskommune

Rogaland Fylkeskommune
Randi Klæbo
Iver Jan Leren


Vit at vi gjør alt vi kan i denne perioden, for slik å bidra til nye gjestestrømmer når denne
uvirkelige tiden er over. Dessverre er det en komplisert og uforutsigbar virkelighet vi forholder
oss til, og det er ingen enkle svar på hva som er riktig grep.


Reiselivet i Rogaland er en viktig bidragsyter til opprettholdelse av bosetting, lokal verdiskaping
og en næring som skaper arbeidsplasser over hele fylke, med betydelig lokal skatteeffekt, med
mange unge i arbeid, og integrering av arbeidstakere med ulik etnisk og sosial bakgrunn.
Reiselivsbransjen med alle reiselivets bransjer; restaurant og uteliv, bilutleie, opplevelser,
camping og hoteller er alle meget hardt rammet av koronasituasjonen.
Antall sysselsatte i reiselivsnæringen i Rogaland er titalls tusen, som gir årlige skatteinntekter på
flere hundre millioner kroner.
Samlet verdiskapning for reiselivet i Rogaland i 2018 var 6,5 mrd kr.
Nå er dette i spill!


Målet for bransjen er å overleve til krisen er over - så også for mange av Norges
destinasjonsselskaper.
Destinasjonsselskapene mister nå store medlemsinntekter, kommersielle inntekter og dertil
nødvendige permitteringer gjør at spydspissen i markedsføringen og den samlende for bransjen
og regionen, mister betydelig kraft.
Dette i en tid da reiselivsbransjen ber (eller skal vi si; skriker høyt?) om at
destinasjonsselskapene må stå frem og være tilstede for dem. En bønn om å gjøre det man kan
for å trygge arbeidsplasser, gjennom å være synlig i et utfordrende marked på regionen og
bransjens vegne, og ikke minst være rigget og klar til denne perioden er over.


Situasjonen endrer seg hele tiden, og det gjør dermed også våre planer. Ingen vet helt hvordan
verden ser ut på den andre siden av epidemien, om når vi kan regne med at det vender tilbake
til normalt og hvordan den nye normalen ser ut. Våre planer er basert på det vi vet nå, men om
noen dager kan vi få informasjon som vil endre både virkelighetsoppfattelsen og aktivitetene vi
planlegger ut fra denne. Akkurat nå forholder vi oss til den sist publiserte
risikovurderingen, risikovurdering versjon 3 fra Folkehelseinstituttet per 12.mars, som anslår at
vi vil ha flest syke i perioden mai-august, og fremdeles spredning med mange sykdomstilfeller
langt utover høsten. I denne perioden er det dessverre lite sannsynlig at noen vil reise inn til
landet, samt en begrenset aktivitet i landet.


Vi utarbeider nå en helhetlig plan for Rogaland for å bruke profilering som virkemiddel i
krisehåndteringen på vegne av reiselivsnæring. Planen fokuserer på;


• Aktiviteter som handler om å opprettholde synlighet i markeder som normalt er viktige
for oss, selv om vi har flyttet kampanjer fra disse markedene til nærmarkeder.
• Aktiviteter som handler om å markedsføre Rogalandsferie til nordmenn og
nærmarkeder.
• Aktiviteter som handler om å gjenopprette reiselyst og Rogaland sin posisjon i de
viktigste markedene, og utvikle de nødvendige kampanjer og tiltak for å lykkes med det.
• Aktivt jobbe med MICE-markedet, arrangement og konferanser.


Vi må være tilstede, være synlige og skape inspirasjon og drømmer om å kunne reise igjen.
Dreiningen mot nærmarkeder og det norske markedet spesielt virker å være unisont fra
medlemmer, destinasjonsselskap, landsdelsselskap og Visit Norway. Vi må nå jobbe med
innhold, men også med språket, budskapet og "tone of voice". Vi må styrke dialogen til det
lokale publikum. Det være seg i familie-, ferie og fritid-, arrangement-, og kurs og
konferansesegmentet. Vi må over et bredt spekter jobbe for å få flere lokale og regionale til å
bruke våre reiselivsbedrifter.
I denne jobben vil vi også involvere medlemmer og den lokale befolkningen til å bidra med gode
bilder, videoer etc. Vi vil samarbeide med Fjord Norge og Innovasjon Norge, og vi vil samarbeide
med våre kommuner, Fylkeskommunen, og andre som kan ha kraft og vilje til å bidra i denne
særdeles utfordrende situasjonen.


Skal Rogaland klare å stå i stormen må destinasjonsselskapene kunne gå i front for næringen. Vi
må opprettholde trykket i ferie og fritidsmarkedet, og vi må opprettholde salgsressurser i MICEog
Arrangementsturisme satsingen, for å begrense tap hos næringen når dette er over. Dette er
kritisk og det vil ta lang tid å ta igjen tapt salgstid. Det er nå viktigere enn noensinne å sikre at
fremtidige kongresser og arrangementer legges til Rogaland. Satsingen i Rogaland har pt
prosjekter i arbeid til en verdi av 1 mrd - disse må vi sikre.
Tiltakene krever kunnskap, det krever at destinasjonsselskapene har folk på jobb, det krever en
bransje som inspireres til å holde motet oppe, og til syvende og sist så kreves det at bransjen er
tilstede når gjestene vender tilbake.


Kjære Rogaland Fylkeskommune, vi ber om hjelp.
Vi har stor respekt for at Fylkeskommunen å har fått mange store utfordringer som skal løses.
Det er vår oppgave å be på bransjens vegne om ekstraordinære drifts- og profileringsmidler, slik
at vi har hoder nok på jobb til å gjennomføre aktiviteter i den skala vi mener er nødvendig for å
trygge arbeidsplasser, verdiskaping, skatteinntekter, og et vedvarende godt reiseliv i Rogaland.
Det ligger et bredt budskap i Erna Solberg sine ord, og disse ønsker vi på best mulig måte å
kunne ta på alvor
"Vi har et ansvar for å sørge for at det blir så bra som overhode mulig når denne krisen er over,
og den jobben må gjøres nå.
Det er hardt å jobbe i motvind, men vi føle nå på et særskilt ansvar om å ta i et ekstra tak for
næringen, for Rogaland.


19.03.2020
Med vennlig hilsen
Elisabet Saupstad, reiselivsdirektør Region Stavanger
Liv Jorunn Tjelmeland, reiselivsdirektør Reisemål Ryfylke
Vigleik Dueland, reiselivsdirektør Destinasjon Haugesund & Haugalandet