Høringsnotat til Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Høringsnotat fra Fjord Norge

Midlertidige innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Saksnr: 20/2362


Fjord Norge sender med dette vårt høringsinnspill for departementets forslag til midlertidig lov om

innreiserestriksjoner for å begrense smittespredningen av covid-19, saksnr: 20/2362.


Formålet med loven beskrevet i §1 er å regulere begrensninger i retten til innreise for utlendinger

som ellers ville ha lovlig adgang til innreise etter utlendingsloven, for å trygge folkehelsen ved

utbrudd av den allmennfarlige smittsomme sykdommen covid-19.


Koronakrisen har ført norsk og internasjonalt reiseliv inn i en helsvart situasjon, hvor selv bedrifter

med svært god økonomi og fremtidsutsikter står i fare for å gå konkurs. Reiselivet på Vestlandet har

hatt en god og jevn vekst over mange år og bidrar med en verdiskaping på 20 mrd. kroner og

sysselsetter 40 000 i hele regionen.


Det er vekst i internasjonale besøkende som har vært driveren for denne utviklingen. Næringen er

arbeidsintensiv og viktig for mange lokalsamfunn og byer på Vestlandet, men fordi den også er sterkt

sesongutsatt er lønnsomheten og driftsmarginene lave. Det er inntekter generert om sommeren som

holder bedriftene gående til neste sesong. Derfor rammer korona-krisen næringen på Vestlandet

ekstremt hardt.


Halvparten av alle registrerte/kommersielle overnattinger på Vestlandet ble foretatt i juni, juli og

august. Og av alle de 5,4 millioner gjestedøgnene som ble registrert på Vestlandet sommeren 2019,

utgjorde internasjonale feriereisende hele 57%. Utlendinger la igjen 3,4 mrd. kroner i reiselivet på

Vestlandet, mens nordmenn brukte 2,6 mrd. kroner.


Staten har trådt til med låne- og støtteordninger, og vi oppfordres til å feriere i Norge i sommer. Det

er bra - og reiselivet på Vestlandet gjør også tiltak i det norske markedet som vi håper vil bidra til en

økning i besøk og forbruk fra norske turister.


Men for en eksporttung reiselivsregion som Vestlandet vil selv ikke en betydelig økning i nordmenns

kjøp av reiselivsopplevelser være i nærheten av å kunne erstatte inntekter fra utenlandske turister.

En tredjedel av de norske turistene som ferierte på Vestlandet i fjor sommer bor også på Vestlandet

(Turistundersøkelsen 2019, Epinion, Innovasjon Norge). Videre sier ferske undersøkelser om

nordmenns ferieplaner, at de i stor grad legger opp til kortere turer og dagsutflukter. De kommer

ikke til å feriere som utlendinger, som kjennetegnes med lengre opphold og betydelig høyere

forbruk.


Derfor må det legges til rette for at reiselivet her i regionen raskt kan ta imot besøkende fra naboland

og fra nærliggende land, spesielt Tyskland og Nederland som har samme smittevernsituasjon som

Norge.


Tyskland er det desidert viktigste markedet for reiselivet på Vestlandet og utgjorde 22% av de

utenlandske feriereisende. Nederland sto for knappe 8%, mens Danmark utgjorde en mer beskjeden

andel i fjor. Dette kan endre seg i år ved at forbrukere trolig vil orientere seg mot reisemål som er

enkle å nå, hvor man kan godt med plass og hvor man kjenner seg trygg.


Vi er daglig i kontakt med tyske og nederlandske turoperatører som har en betydelig kundebase som

ønsker seg til Norge i sommer og som raskt kan bidra til å skape inntekter for reiselivsbedriftene.


Reiselivsbedrifter og jobber står på spill i hele regionen. Det er muligheter gjennom en rask

gjenåpning av grensene til Danmark, Tyskland og Nederland å bidra til at reiselivsnæringen kan

redusere noen av de åpenbart dramatiske konsekvensene av korona-krisen.


Vi er avhengig av utenlandsk reisende inn til Norge så snart dette er mulig med hensyn til smittevern.

Skal norsk reiselivsnæring være etterspurt i fremtiden, er det viktig at Norge også̊ etter Koronakrisen

har sterke og attraktive reiselivsaktører både innen transport, overnatting, opplevelser og aktiviteter.

Vi ser nå at flere land i Europa begynner å åpne grensene for turister først fra sine naboland og

deretter fra andre europeiske land med tilsvarende smittenivå. Hellas jobber nå for å åpne grensene

1. juli og flere andre ventes å følge etter. Vi har stor forståelse for at Norge må handle i forhold til

hva som er smittevernfaglig forsvarlig, men vi må ikke ende opp i en situasjon hvor nordmenn kan

reise på ferie til utlandet, for så å ta 10 dager på hytte med karantene i ettertid, mens den norske

grensen fortsatt er stengt for utenlandske turister.


Vi er redd for at vi kan komme i en slik situasjon med de reiserådene som regjeringen kom med

fredag 15. mai 2020. Norge må være koordinert med resten av Europa i forhold til åpning av

grensene og karanteneregler, og vi må inkludere de landene som er på samme smittenivå som oss,

blant annet Tyskland og Nederland når vi snakker om våre naboland. Norske særordninger vil ellers

medføre store økonomiske konsekvenser og gambling med norske arbeidsplasser. Det er her viktig

med tydelige datoer fra regjeringen og at disse er koordinert med det som skjer i EU.


Departementet skriver i høringsnotatet at «Den ekstraordinære situasjonen og behovet for

ekstraordinære tiltak, tilsier at en videreføring av tiltakene bør skje med hjemmel i et særskilt

tilpasset lovgrunnlag, som gir grunnlag for gradvis oppmyking» (s 2 og 3). For passasjerskipsrederiene

og flyselskapene er det positivt at vurdering av reglene for fritids-reisende fra Norden vil bli foretatt

innen 15. juni, og at gjeldende karanteneregler vil bli erstattet med selvmonitorering og testing.


EU-kommisjonen presenterte 15. april 2020 en gradvis lettelse av tiltakene som er iverksatt i Europa

under covid-19-situasjonen, der det legges til grunn at en koordinert vei videre er i felleseuropeisk

interesse. EU-kommisjonen presenterte på en pressekonferanse 13. mai «Commission's guidance on

how to safely resume travel and reboot Europe's tourism i 2020 and beyond». I retningslinjene og

anbefalingene beskrives en forsvarlig igangsetting av reiseliv, transport og fri ferdsel i Fase 1, som er

mellom land med tilsvarende smitte-utbredelse.


Justisdepartementets forslag til ny lov definerer en grenseåpning i faser. I høringsnotatet heter det

på side 10;

«Første fase bør være gradvis opphør av indre grensekontroll, og da slik at det første gis lettelse i

reiserestriksjoner mellom det som blir identifisert som lavrisiko-områder. Det anbefales at

nabostater etablerer dialog for å få til dette».


På side 2 i høringsnotatet står det at reisende fra enkelte andre nærliggende europeiske land vil bli

tilsvarende behandlet med samme løsning som Norden, og at en vurdering vil bli foretatt innen 20.

juli. Utenom Norden har Norge i dag kun grense til Tyskland med direkte grensekryssing sjøveien

med Color Lines to passasjerskip. I tillegg kommer de norskregistrerte flyselskapene med daglige

direkteflyvninger mellom sentral-europeiske storbyer og flyplasser lokalisert på flere steder i Norge.


For Fjord Norge er det vanskelig å forstå hvorfor ikke Tyskland og Nederland, som har samme

smittevernsituasjon som Norge, ikke kan bli likebehandlet med land i Norden med vurdering av

åpning 15. juni. Med en gjenåpning av grensen innen 20. juli vil store deler av sommersesongen være

tapt.


Ved en gjenåpning til Tyskland og Nederland vil rederiene og flyselskapene følge de retnings-linjer

som gjelder ift smittevern ved alle deler av reisen. Det er utviklet en smitteveileder for bransjen på

oppdrag av EU-kommisjonen.


Grenseåpninger mot Norden og Sentral-Europa er også avgjørende for at flyselskapene som er

registrert i Norge skal kunne overleve og sikre flere tusen arbeidsplasser både i egne selskap og i

reiselivsnæringen.


Med denne bakgrunn anbefaler Fjord Norge at forslaget om en midlertidig særlov om

innreiserestriksjoner med sikte på å beskytte folkehelsen mot utbruddet av covid-19 endres, ved at

Fase 1, som innbefatter en vurdering av åpning grensene mellom Norge og Norden fra 15. juni

utvides til også å gjelde Tyskland og Nederland ut fra de samme smittevernfaglige vurderingene.


Bergen, 20. mai 2020

Fjord Norge AS

Stein Ove Rolland

Administrerende direktør


Fjord Norge AS er landsdelens markedsføringsselskap og representerer 13 destinasjonsselskap i Møre og

Romsdal, Vestland og Rogaland fylke.

Region Stavanger Visit Ryfylke Destinasjon Haugesund og Haugalandet

Visit Sunnhordland Visit Voss Visit Hardangerfjord

Visit Bergen Visit Sognefjord Visit FjordKysten

Sunnfjord Utvikling Visit Nordfjord Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Visit Northwest