Innspill fra reiselivsnæringen til Innovasjon Norge

(dialogmøter 24.-26.3.2020)

Beskrivelse av nåsituasjon

Landsdels- og destinasjonsselskaper

 • • Destinasjonsselskapene har et stort bortfall av næringsinntekter. De med kommersielle inntekter er de som nå lider mest.
 • • Dette gjør at flere destinasjonsselskaper har likviditetsutfordringer med permitteringer og kostnadskutt.
 • • Det er stor usikkerhet om hvor stor andel av næringen som går konkurs eller melder seg ut av samarbeid med lokale destinasjonsselskap for å spare kostnader - selv om de anser funksjonen som viktig fremover.
 • • Vil ha fokus på å kunne tilby de permitterte opplæring og kompetanseheving
 • • Flere av landsdelsselskapene har etablert ukentlige møtepunkter mellom seg og destinasjonsselskapene og/eller Fylkeskommunen (og noen ganger med Innovasjon Norges regionkontor)
 • • Mange små aktører som ikke er medlemmer i Virke eller NHO Reiseliv henvender seg i større grad til destinasjonsselskapene.
 • • De fleste destinasjonsselskaper er i tett dialog med Innovasjon Norges regionskontor
 • • Landsdelene og destinasjonene har fokus på synlighet i SoMe, inspirere til senere reise.

Byene:

 • • Mange ansatte er permitterte, og næringsinntektene er borte. Flere har EK og bruker store deler av den for å sikre kritisk drift.
 • • Ansatte som er igjen har ansvar for å sikre likviditet, være der for næringen og rigge oss til verden er klare for å reise igjen.
 • • Noen har fokus på å gjennomføre de oppgavene som er "bestilt" av medlemmene, som f.eks rådgivning, kursing, workshops, osv. Går gjennom avtaler for å se om de får levert alt de er forpliktet til.
 • • Koordinerer seg med landsdelsselskaper og andre destinasjonsselskaper. Storbyene har også dialog seg imellom.
 • • Tett kontakt med næringen
 • • Kommunene vil også slite økonomisk, vi trenger en bekreftelse på at de fortsetter støtten.

Alpindestinasjoner:

 • • Alpinanleggene er hardt rammet og de fleste ansatte er permitterte.
 • • Stort fokus på vinter hos turoperatørene ute. De vil begynne å selge Norge for vinteren. Et lyspunkt.
 • • Flere turoperatører i f.eks UK er fortsatt operative. Største TO i UK rapporterer om 92% økning i salg for neste vinter for Norge (ser noe av det samme i NL og DE). Grunnen er at de er
 • optimistiske mtp omfang og varighet av situasjonen og at de vil forte seg å booke for å få plass + gunstig valutakurs.
 • • En stor utfordring er at SAS og Norwegian ikke gjør ombookinger mer enn frem til 1. november. British Airways tilbyr et helt år for rebooking, hvorfor kan ikke SAS og Norwegian gjøre det samme?
 • • Vurderer kampanjer fra tidlig sommer, da man ser at folk både booker om og er i reisemodus for vinteropplevelser neste år
 • • Må lande en strategi på hvordan vi snakker til de som ikke fikk reist i år - vi er i konkurranse med mange andre

Advisory Board i B2B-satsingen (hoteller, aktivitetsleverandører, destinasjoner) - ekstra kommentarer:

 • • Hele hotellnæringen har gått i «sleep mode». På landsbasis har Scandic stengt mellom 60-70 av i alt 80 hoteller, i Midt-Norge ha vi stengt 9 av 12 hoteller.
 • • Signalene fra markedene er at de ser for seg at de kommer tilbake til normalen først i oktober/november. Forsøker å flytte/endre frem i tid, fremfor å kansellere, men på grunn av usikkerheten rundt hvor langvarig dette blir er det vanskelig.
 • • Viktig at vi alle nå spiller på lag, eksempelvis at hotellnæringen ikke skrur opp prisene når ting løsner igjen.
 • • En del incoming-operatører sliter, spesielt de som kun jobber med sommersesongen.
 • • I forhold til sommeren blir det norske markedet svært viktig.
 • • Det er ikke helt stille på B2B-fronten i Norge, planlegges konferanser/kurs til høsten.
 • • Alle understreket viktigheten av at Innovasjon Norge og næringen nå må fokusere på det norske og det nordiske markedet.

Vurdering av situasjonen på lengre sikt

Landsdels- og destinasjonsselskaper

 • • Bortfall av næringsinntekt går blant annet direkte utover markedsføringsmidler og midler til videre utvikling på destinasjonen.
 • • Næringen har veldig lite å gå på, på kort sikt er det permitteringer, på lengre sikt har det også konsekvenser både for 2020 og 2021 særlig pga. tap av sommerinntekter.
 • • Det blir vanskelig å opprettholde et helthetlig opplevelsestilbud med sårbare enkeltmannsforetak og små aktører.
 • • Det vil være viktig å beholde destinasjons- og landsdelsselskap som fellesfunksjon for næringen. Det vil innebære mye arbeid og ressurser for å bygge opp en slik struktur igjen fremfor å beholde den slik den er.
 • • Vi må tilpasse produkt, kommunikasjon og innhold for fremtiden. Samt ha produkter tilgjengelige når «butikken» åpner
 • • Sikre nødvendig kompetanse i størst mulig grad hos næringen
 • • Sike at vi har tilgjengelige ressurser når tiden er moden for å kunne tilby nødvendige «management» tjenester for reiselivsnæringen i tillegg til «marketing»
 • • Prioriterer nasjonal markedsføring først, dernest Sverige og Danmark.
 • • Når man er over krisen vil få eller ingen i næringen penger til markedsføring, viktig at det er et sterkt sentralt markedsapparat og at vi rigger oss for dette sammen.

Byene:

 • • MICE og arrangement er viktig for å få næringen raskt opp og stå igjen.
 • • Byene er stedet for verdiskaping, der det skjer raskest når man skal på beina igjen. Byene må være jetmotor for IN.

Alpindestinasjonene:

 • • Jobber både mot sommersesong (sykling etc), men også vinter 2021.
 • • Nærmarkedene blir aller viktigst, der er også konsumentene bedre rustet og kan reise hjem.
 • • Noen destinasjoner mener vi ikke vi skal være for passive ift UK, NL, DE. Se på det som en mulighet til å feste litt grep om de markedene mot alpene.
 • • Bortfall av inntekt har konsekvenser også for markedsføring og videre investeringer/utvikling sommer/vinter.

Innspill fra næringen til myndighetene (kommune, fylke, departement)

Landsdels- og destinasjonsselskaper

 • • Det er en forventning om at kommune/fylke/stat tar økonomisk ansvar for destinasjonsselskapene i 2020 og 2021 slik at næringen har et forutsigbart og nødvendig operativt apparat å spille på. De er og blir et viktig verktøy for reiselivsnæringen innen samarbeid, produktutvikling og synliggjøring og spiller en viktig rolle i steds- og næringsutvikling lokalt.
 • • Viktig med forutsigbar finansiering fra offentlige partnere og videreføring av eksisterende avtaler ut 2021
 • • Løsninger for kompensasjon av bortfalte næringsinntekter
 • • Kick-start midler for regionalt/lokalt reiseliv på destinasjonsnivå (synlighet/markedsføring/salg/næringsutvikling).
 • • Restbeløp offentlig tilskudd og prosjektmidler for 2019 - Ber om forenklede rapporteringsrutiner uten krav om revisorgodkjenning eller årsmøtebehandling.
 • • Offentlig tilskudd og prosjektmidler for 2020 og 2021 - Ber om en høyere andel/full

utbetaling av vedtatte tilskudd og prosjektmidler.

 • • Frafall av egenfinansieringskrav på min 50% (næringsinntekter/egeninnsats). I et 50/50

prosjekt betyr én krone mindre fra næringen, én krone mindre i offentlige midler. (forankret i statsstøtteregulativet). For 2020 er det ingen løsning i å si at dette kan kompenseres gjennom høyere andel timer fra næringsaktørene så lenge dokumentasjonskravet for egeninnsats består.

 • • Enkle rutiner og behandling av søknader om forlenget arbeidsfrist på offentlige finansierte tiltak.
 • • Tilgjengelige utviklings- og kompetansemidler:
 • - Ikke krav til egenbetaling/finansiering
 • - Tiltakene må være tilgjengelige for de som er i permisjon eller arbeidssøkende
 • - Deltagere i arbeid får lønnskompensasjon etter en gitt sats

Kommentar fra VOR: De økonomiske tiltakspakkene har så langt en sterkt begrenset virkning for reiselivet og faren er at mange vil gå konkurs. Grunnen til dette er:

 • • Mange av grepene er knyttet til avgiftslettelser for omsetning etter 20 mars. For reiselivsbedriftene har omsetningen vært tilnærmet 0 etter denne datoen og vil være det i lang tid fremover. Avgiftslettelse på en ikke-eksisterende omsetning gir derfor ingen effekt.
 • • Et annet grep Stortinget har gjort er å gi gunstigere lånevilkår. Det er helt sikkert bra for mange næringer. Reiselivet har fra tidligere en høy gjeldsgrad i tillegg til en lav gjennomsnittlig driftsmargin (1,8%) sammenliknet med hele det norske næringslivet (ekskl. finans og olje) som lå på 6,6%. Mange sliter med å betale lånene de har fra før av i en ordinær situasjon. Dette er derfor heller ikke riktig medisin per i dag.
 • • Mange av opplevelsesbedriftene og aktørene er enkeltmannsforetak som så langt har svært liten effekt av pakkene.

Byene:

 • • Viktig med satsing på byene for de gir store positive ringvirkninger til næringen.
 • • Her kan verdiskapingen skje raskt, med f.eks arrangementer og MICE som kan komme raskt opp og stå.

Alpindestinasjonene:

 • • Alpinanleggenes Landsforening har bedt regjeringen om krisepakke, da alpinanleggene er hardt rammet.
 • • Må ha krisepakke som inkluderer markedsføringsmidler, da også til taktisk annonsering.

Innspill fra næringen til Innovasjon Norge

Generelt:

Landsdels- og destinasjonsselskaper

 • • Viktig å være tett på næringen markedsmessig, og se hvilke utfordringer de står overfor
 • • Framsnakke og løfte viktigheten av å beholde fellesfunksjoner som destinasjons- og

landsdelsselskap ovenfor politikere, organisasjoner og offentlige aktører på alle nivåer

(kommune, fylke, department)

 • • Innovasjon Norge/Visit Norway kutter kostnadene knyttet til partneravtaler, markedsaktiviteter o.l. B2B og B2C i 2020 og 2021.
 • • Innovasjon Norge stiller seg bak de innspill som er gitt direkte fra næring til myndigheter (forslag til krisepakker etc), f.eks fra Alpinanleggenes Landsforening
 • • Hvordan vekter man utvikling vs profilering i denne nye situasjonen og når tiden er moden for det?
 • • Nasjonal reiselivsstrategi: bildet vil være annerledes post corona, bra om den utsettes. Bruke bærekraftsperspektivet corona-situasjonen gir inn i dette arbeidet. Hvordan skal vi kommunisere fremover?
 • • Vi trenger hjelp av IN til å vurdere hva folk vil være opptatt av fremover, risikovilje, markeder etc.
 • • IN har også mange andre virkemidler til kompetanse, klyngemidler osv. Hva tenkes rundt disse? Omprioritering til markedsføring?

Byene:

 • • Kommunene vil også slite økonomisk, vi trenger en bekreftelse på at de fortsetter støtten. Kan byene + IN formulere noe mot kommunene sammen?
 • • INmå være proaktive med prosjekter, tydelige på markedsprioritering, komme med aktive prosjektmidler.
 • • Næringen har ikke penger, bør ikke være egenandel (kanskje bare på timer)
 • • Markedsvurderinger, IN må komme med kartlegging og innspill her
 • • Få ressurser igjen til å tenke langsiktig, der må IN inn
 • • Kritisk viktig at IN er med og gir en tydelig stemme til storbyene - de er viktige HUBs og bidragsytere for ringvirkninger til næringen (og distriktene)
 • • Vi trenger all hjelp vi kan få for å understreke viktigheten av destinasjonsselskapene hos myndighetene - vi må få tilført midler

Alpindestinasjonene:

 • • ALF har bedt regjeringen om krisepakke, ønsker at IN stiller seg bak denne.
 • • Vi må beholde kontaktpunktene på utekontorene - fremdeles viktig - vil gjerne vite mer om hvordan kuttene gjøres - er det noen endringer i de kuttene som var planlagt?
 • • Ønsker hjelp av IN til å gjøre klart for å trykke på knappen til å feriere i eget land (Sverige er også viktig)
 • • Krisepakke markedsmidler - hvordan kan destinasjonene hjelpe IN med å støtte dette budskapet
 • • Kan IN dele dokumentet med budskapet som nå blir gitt til NFD og hvordan dere tenker at næringen skal støtte opp om det?
 • • Det er bestilt en Menonrapport for Norske Fjell, analyse av alle destinasjonene i NF for potensiale for utnytting av kapasitet. Kan komme allerede før påske.
 • • INs utekontorer må brukes, vi må ha kontakten med TO og ikke minst presse. Vi trenger ekspertisen på INs utekontorer.

Markedsføring:

Landsdels- og destinasjonsselskaper

 • • Må være tett koblet på Visit Norway (Stories).
 • • Kan man ha et ukentlig treffpunkt for Visit Norway og landsdelsselskaper på markedsføring, hva gjøres digitalt, markedsmessig.
 • • Må ha tett dialog videre fremover, lage små arenaer for å være på lag, dele kompetanse og oppgaver
 • • Inspirerende markedskommunikasjon og det salgsutløsende må være bedre koblet.
 • • Må bruke enkel kommunikasjon når vi setter i gang igjen: det som folk allerede assosierer med Norge og fjord og ikoner, rigge kort vei fra inspirasjon til konvertering
 • • Bruk gjerne næringen for innspill og historier - fin anledning for destinasjonene til å engasjere næringen
 • • Vi må stå sammen og være klare og rigget til å trykke på start
 • • Viktig med innsikt fra markedene
 • • Det kan være at de offentlige midlene også blir redusert. Må få gode virkemidler til å kickstarte reiselivet igjen, og finne ut av hva som kommuniseres til hvem (og ikke kannibalisere).
 • • Bruke presse/influensere til å fortelle historiene
 • • Nye reisemønstre og motivasjoner må tas i betraktning når man planlegger kommunikasjon
 • • Hva slags markedsføring i Norge planlegges fra INs side - må representere hele Norge og ikke være avhengig av at den som betaler får synlighet

Byene:

 • • Få hjelp til synliggjøring av byene og trafikk til egne websider fra Visit Norway. Må få sitte tettere på Stories-team
 • • Vi må ha hjelp til å brande og være klare når verden er klar

Alpindestinasjonene:

 • • Vil vite mer om budsjett og videre prioriteringer hos IN
 • • Vi trenger taktiske kampanjer
 • • Vi ønsker en rigg hos IN for å ta imot materiell fra destinasjonene som kan brukes i kommunikasjonen ut.
 • • Strategisk PR - hva legger IN i det? Hvordan kan vi jobbe med det allerede nå i sommer, og opp imot vinteren?
 • • Planlegger inspirasjonskampanje med IN. Midlene må også brukes til taktiske kampanjer. Kan ikke legge hele markedsbudsjettet på inspirasjon. Må tilbake til matching, med salgsledd som TO og salgsapparat inkludert.

B2B:

Landsdels-/destinasjonsselskaper:

 • • De som har meldt sin interesse for arrangementer i IN har ikke fått svar på hvorvidt ting er utsatt eller avlyst - de trenger det. Og info om det blir digitale alternativer.
 • • Alle B2B-planer for 2020 - kan det legges tilsvarende for 2021 så vi kan planlegge for det?
 • • Kan man redusere på deltagerkontingenter så flere har mulighet til å dra ut og møte næringen?
 • • Spørreundersøkelse: TO + incoming - hvilke utfordringer de står overfor. Ulik status fra land til land. Hvem overlever i bransjen?
 • • Ha en aktiv kontakt og kartlegging av bransjen ute - hvordan kan det rapporteres hjem? Vær transparente og åpne. Husk på GDPR-problematikken som har vært når vi skal dele info vedr. TO. Kan vi løse opp i dette?
 • • Visningsturer: kan vi finne noen gode løsninger for virtuelle visninger e.l.?

Byene:

 • • Vi trenger hjelp til å holde leads varme, digitale salgsworkshops, innsalg på lang sikt
 • • MICE og arrangement er viktig for å få næringen raskt opp og stå igjen, dette punktet må brukes inn mot myndighetene.
 • • Kortsiktig, viktig med arrangement og MICE der pengene kommer fort.
 • • Kongress er mer langsiktig. Vil gjerne videreutvikle dette med Frodes team.

Alpindestinasjoner:

 • • Produktene må være tilgjengelig for TO, vi må jobbe steinhardt nå for å berge dette. Utrolig viktig at vi støtter TO med alt vi kan, UK-ene er helt avgjørende for å få til dette. Her er det muligheter.
 • • Vi må nå bygge tett relasjon med TO og hjelpe dem i felles kampanjer.