Sak ang HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY

08.12.2022

Vi gleder oss over ny rute mellom Haugesund - København og Trondheim. Infrastruktur er en viktig driver for bolyst, dette gjelder vegnettet som helhet, flyplasser og havner. Derfor er det viktig å drive med ruteutvikling. Lokalt engasjement, bidrag, kunnskap og markedsinnsikt vil derfor være viktig i videreutviklingen av rutetilbudet til og fra Haugesund Lufthavn Vårt innspill til kommunestyret i Karmøy kan du leser her:

Til Karmøy kommune


Vedrørende sak ang HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY

Er det viktig å drive med ruteutvikling? Hva er verdien ved å drive med ruteutvikling, og hvem skal gjøre dette på vegne av Haugalandet?

Regional attraktivitet er en effekt av mange faktorer. Regioner og byer konkurrerer om kompetanse, bolyst, tilgang på kapital og besøk.

At en region er og oppfattes som lett å komme til er vesentlig del av attraktivitetsbegrepet. Det gjør det attraktivt å bo i regionen; flytte til regionen for jobb og utdanning; det gjør det effektivt for eksportrettede aktører å møte kunder ute og hjemme; det tiltrekker interesse fra investormiljøer og det tiltrekker besøkende fra internasjonale markeder hele året.

Innsatsen for å styrke regionens attraktivitet og tilgjengelighet bør derfor koordineres mellom flere sektorer - som det gjøres lokalt pr i dag.

Reiselivet på Haugalandet er en av sektorene som bidrar, og som mener lokal tilknytting til ruteutviklingsarbeidet er meget viktig.

Reiselivet er svært viktig for samfunnsutvikling, for omdømmebygging av Haugalandet og for eksportrettet næringsliv.

Reiselivsnæringen er en av få næringer som driver nasjonal og internasjonal profilering av regionen. Det gjør reiselivet viktig også for omdømmebyggingen av Haugalandet som innovatør, eksportør, energiprodusent og viktig kulturregion. Men, en forutsetning for å forløse potensialet for utvikling er forutsigbar tilgjengelighet.

Fly-rutetilbudet fra nøkkelmarkeder må videreutvikles til beste for næringsliv og innbyggere. Næringslivet er avhengig av tilgjengelighet og tilgjengelighet er avhengig av næringen.

«Alt» henger sammen og påvirker hverandre gjensidig. Og sammen styrker det regionens attraktivitet, konkurransekraft og verdiskapning.

Destinasjon Haugesund & Haugalandet har historisk sett bidratt i ruteutviklingsarbeidet sammen med Haugesund Lufthavn Karmøy, når det har vært tjenlig. Arbeidet har bestått i å tilføre ruteutviklere markedskunnskap om reiselivsmarkedet, samt eventuell profilering i markeder som har vært satsingsområder som har vært felles for landsdelsselskapet Fjord Norge og destinasjonsselskapet / Haugalandet.

I dette arbeidet er det Lufthavnutbygging AS (LUB) som har bidratt med ekstra økonomiske midler til å gjøre en benchmarking av markedet i de markeder det har vært nødvendig, og til profilering i de respektive aktuelle markedene. LUB har i så måte vært den pådriveren og bidragsyteren for utviklingen som vi kan peke på.

Vi har grunn til å tro at Avinor etter pandemien, er i en økonomisk situasjon som medfører begrensede virkemiddel til ruteutvikling og risikodeling med flyselskaper.

Flyselskap har også lidd store tap under pandemien og trenger større støtte for å utvikle og opprettholde ruter nå enn før. Det samme gjør det utfordrende å starte opp nye ruter, og de vil trenge en større risikodeling og garantier for inntjening.

Lokalt engasjement, bidrag, kunnskap og markedsinnsikt vil derfor i enda større grad enn før være viktig i videreutviklingen av rutetilbudet til og fra Haugesund Lufthavn Karmøy i tiden fremover.

Innsatsen betales igjen gjennom er bredere samfunnsregnestykke; Bolyst, arbeidsplasser, generell attraktivitet, næringssatsinger mm.

07.12.22

Vigleik Dueland

Reiselivssjef

Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS